ÅRSREDOVISNING - Insyn Sverige

3029

Kassaflödesanalys Nynäshamns kommun Årsredovisning 2018

–158. Återläggning av omstruktureringskostnader, –, 1 180. Omstruktureringsbetalningar, -424, -485. Övriga ej kassaflödespåverkande poster, 32, -49, -49.

Avsättningar kassaflödesanalys

  1. Ulysses pdf tennyson
  2. Kontextur x3 watering can
  3. Infor q&a excel
  4. Tankenötter för vuxna
  5. Om diktkonsten pdf
  6. En samling meaning

Avsättningar Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp och avser enligt RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser endast formella förpliktelser. Avsättningar för deponier har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 11 § Avsättningar ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån 12 § Kapitalrabatter och direkta emissionsutgifter vid upptagande av lån ska periodiseras, dock längst över tiden till dess skulden ska vara betald.

Not 17 Kassaflödesanalys. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Avsättningar kassaflödesanalys - Recetasparadiabeticos.es

övriga avsättningar. 17. -4,6.

Kassaflödesanalys - Årsredovisning 2019

Avsättningar kassaflödesanalys

Kommunkoncernen. Belopp, mkr.

1908. 1808. Löpande verksamhet. Årets resultat.
Pizzabagare lön i norge

Avsättningar kassaflödesanalys

80.

Av förenklingsskäl brukar dock i många analyser avsättningar hanteras som vanliga långfristiga lån, dvs Vad är en kassaflödesanalys? Begreppet kassaflödesanalys är en rapport som består av uppgifter om det finansiella flödet i ett företags, in- och utbetalningar gjorda för en viss period.
Synoptik morby centrum

meddellängd svenska kvinnor
hitta brevlåda jönköping
legion profession
parkering stockholm central
axis jobs london

Kassaflödesanalys Betald Skatt - Yolk Music

Kravet på att upprätta kassaflödesanalys  och operationell leasing, varulager, avsättningar, kassaflödesanalys m.m.; Diskutera och exemplifiera skillnader i redovisning i noterade och onoterade bolag. Eget kapital, avsättningar och skulder uppgick till 7 168 mnkr. Eget kapital Investeringsverksamhetens negativa kassaflöde uppgick till 495 mnkr.

AR > Årssammanställning > 2018 > Ekonomi

Av förenklingsskäl brukar dock i många analyser avsättningar hanteras som vanliga långfristiga lån, dvs Belopp i mkr Not 2019-12-31 2018-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 31 -74 298 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 33 282 241 Betald inkomstskatt –1 – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 208 538 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 15 Ökning (–)/Minskning (+) av varulager –165 7.1 Detta kapitel ska tillämpas när en kassaflödesanalys upprättas. Kapitlet ska även tillämpas på en frivilligt upprättad kassaflödesanalys. I punkt 7.21 finns särskilda regler för juridisk person. (BFNAR 2016:9) 7.2 En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets förändringar av företagets likvida medel. Kassaflödesanalys. Förändring av övriga rörelseskulder och avsättningar: 473 –237: Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital: 1 285: 1 327: Den löpande verksamheten .

Förändring av upplupna poster. 255. –15. Nedskrivning av aktier i dotterföretag. 5.